INFO

arr3Kde Schovanky hrály2017 09. 09. 2017 VĚTŘNÍ, „První městská slavnost“, od 19:00 hod 26. 08. 2017 SPOŘICE, 15:30 -... arr3Doručení zboží z e-shopuPřijaté objednávky vyřizujeme v pořadí, v jakém k nám byly doručeny. Pokud potřebujete...


Obchodní a dodací podmínky

Provozovatelem Schovanky-suvenýry.cz je Martina Plochová, IČO:46009558 ( dále jen Prodávající ). Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní, dodací a platební podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku (dále jen " Podmínky ") smluvní vztahy vznikající mezi firmou Martina Plochová, Pěnčín 45, 436 45, IČO 46009558 jako Prodávajícím a Kupujícím uvedeným v kupní smlouvě (dále jen "Smlouva"). Veškeré ceny uváděné v cenících či nabídkách Prodávajícího jsou BEZ DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak. Předmětem kupní smlouvy (dále jen "Smlouva") je výroba a dodávka reklamních a upomínkových předmětů, dárků, textilu, drobného zboží s potiskem loga dámské kapely Schovanky (dále jen Suvenýry) a služeb objednaných dle aktuální nabídky Prodávajícího. Veškeré zboží nabízené Prodávajícím má charakter a určení jako Reklamní a dárkové předměty, tudíž je určeno výhradně k reklamním a propagačním účelům.

Prodávající a kupující se zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

Kupující zaregistrovaný jako plátce DPH uvede své DIČ na každé své objednávce. Ostatní kupující uvedou v objednávce své IČO. Prodávající potvrdí kupujícímu příjem objednávky nebo zašle potvrzení formou KALKULACE NA OBJEDNÁVKU s tím, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je pro Kupujícího vždy ZÁVAZNÁ i před tímto vyjádřením, tedy po celou dobu, kdy Prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci. Pokud Kupující zruší svoji objednávku (tzv." STORNO "), má prodávající nárok na tornovací poplatek ve výši třicet procent z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody. Kupní smlouva bude Kupujícím uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou nebo 100 % zálohovou platbou předem. Při dodávkách zboží na objednávku s potiskem je zpravidla na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží (zahájení prací souvisejících s potiskem), pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak. Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. V případě svévolného nepřevzetí zásilky je Prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč jako paušální náhradu zbytečně vynaložené práce a nákladů s tím spojených. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit. Pro případ, že bude kupující v prodlení s plněním svého závazku a to i jen v jeho části, dohodly se strany na úhradě úroků z prodlení v zákonné výši, stanovené novelou nařízení vlády č.142/1994 Sb. v platném znění. Nad rámec těchto úroků se Prodávající s Kupujícím dohodl na smluvním penále z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky za každý i započatý den prodlení a dále na jednorázové smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každou jednu fakturu, která zůstane neuhrazena déle než třicet dní po řádném termínu splatnosti. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Jiný způsob dodání (např.osobní odběr) musí být výslovně sjednán. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání zboží prvnímu přepravci také dnem splnění požadovaného termínu. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. Této odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li Kupující vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li Prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn, např. údaji v dodacím listě.

Na zboží prodávané dle Obchodního zákoníku poskytujeme záruku šest měsíců ode dne fakturace. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené používáním, na poškození způsobená nesprávnou manipulací, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jakoukoli jeho další úpravou. Tato záruka se nevztahuje na zboží z výprodeje a bazarové zboží. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu ani odkladný účinek na splatnost faktury. Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepopsané, nepotištěné, či jinak nezměněné zásahem kupujícího. Reklamace musí být vždy písemná a je nutné vždy předložit doklad o koupi. Prodávající je povinen v případě uznání vady zboží nahradit pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od obdržení reklamace.

Odstoupení od kupní smlouvy provedené přes e-shop se Schovanky - suvenýry.cz řídí odstavcem 6 novely občanského zákoníku č.367/2000. V souladu s tímto zákonem má právo kupující (fyzická osoba) odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě, je povinen před tímto odstoupením písemně kontaktovat Prodávajícího s požadavkem na odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží musí být nepoužité bez jakýchkoli známek užívání nebo opotřebování, nepoškozené, musí být kompletní, s originálem dokladu o koupi včetně veškeré dokumentace a příslušenství, zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, zasláno doporučeným dopisem nikoli na dobírku a pojištěné pro případ ztráty při přepravě. Kupující vrací zboží na vlastní náklady. Při splnění všech výše uvedených podmínek, po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole vystaví Prodávající dobropis. Potvrzený dobropis zašle Kupující na adresu sídla firmy Prodávajícího. Prodávající vrátí nejpozději do 30-ti dnů zpět odpovídající částku převodem na účet Kupujícího. Od vrácené částky budou odečteny náklady spojené s objednávkou zákazníka a expedici zboží, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží Kupujícímu (přepravné, přebalení zboží, vyčištění, otestování vráceného zboží a pod. a administrativní poplatek 250,- Kč). V případě nedodání kompletního zboží či zboží jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět nebo bude uschováno v provozovně Prodávajícího za manipulační poplatek ve výši 1% z prodejní ceny zboží /1 týden. Prodávající nepřijímá zásilky vrácené formou dobírky. Od kupní smlouvy NELZE odstoupit v případě, že se jednalo o dodávku zboží upraveného dle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu ( např. specielním potiskem, výšivkou, popisem loga na přání a pod. ), dále v případě, že se jednalo o zboží, které není ve standardní katalogové nabídce a bylo objednáno na výslovné přání Kupujícího u výrobce dle specielní objednávky Kupujícího (zakázková výroba nebo dodání od zahraničních dodavatelů), dále v případě, že bylo zboží zakoupeno při osobním odběru, kdy bylo zboží předvedeno a odzkoušeno a dále v případě, že nebyly splněny některé z výše uvedených podmínek.

Cena za dopravu je stanovena dle tarifů České pošty a smluvních přepravců. Expresní dodání na přání zákazníka EMS České pošty a PPL expres dle tarifů. Za osobní odběr v kanceláři Turnov a odběr ve výdejním skladu Praha Prodávající manipulační poplatky neúčtuje. Při zvýšení tarifů České pošty či jiných specializovaných dopravců si Prodávající vyhrazuje právo tyto ceny jednostranně upravit. Pokud atypické rozměry zboží či váha zásilky vyvolají skutečné expediční náklady vyšší, než jsou uvedeny v kalkulaci na objednávku, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat vynaložené náklady v jejich skutečné výši. Dodání na Slovensko je kalkulováno dle skutečných nákladů na přepravu Obchodní balík a EMS mezinárodní Českou poštou.

Ceny za potisk a podmínky potisku se řídí ceníky potisku dle jednotlivých použitých technologií. Prodávající si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- pět procent z objednaného počtu kusů s potiskem, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne jinak.

Případné agenturní a zákaznické slevy se zásadně vztahují pouze na zboží prodávané za běžné katalogové ceny. Pokud je zboží nabízeno v rámci krátkodobých akcí nebo výprodejů za ceny speciální, snížené oproti původnímu prodeji či obdobnému zboží stejné užitné hodnoty, jsou tyto speciální ceny cenami konečnými a Prodávající z nich Kupujícímu neposkytuje žádné další agenturní či zákaznické slevy.

Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména se to týká barevnosti a detailů provedení. Pokud jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy Schovanky, jsou tato loga a názvy registrovanými obchodními značkami Schovanky a jejich použití je chráněno zákonem o autorských právech.

Závazkový vztah smluvních stran se řídí Obchodním zákoníkem. Ochrana osobních údajů: Odesláním své objednávky, vyžádáním cenové nabídky nebo vyplněním žádosti o katalog, ať už písemnou formou či prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo webových stránek Schovanky - suvenýry.cz dáváte souhlas k tomu, aby až do odvolání Vašeho souhlasu byly Vaše osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem a ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti Martina Plochová. Informujeme Vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, souhlas můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb. Firma Martina Plochová neposkytuje vědomě Vaše údaje žádným třetím osobám, ani zdarma, ani za úplatu.

 

ZTNmM